Občanská společnost DSi, o.s. Beňov

 

je zapsaný spolek, prozatím  automaticky transformovaný z občanského sdružení registrovaného u Ministerstva vnitra ČR spojující jednotlivce, spolky a další subjekty se zájmem o rozvoj společenských, kulturních a veřejných hodnot. Hlavním cíle je rozvoj, posilování a zakořenění hodnot rodiny a venkova a posilování mezigeneračních vztahů.

 

Krom celospolečensky mířených aktivit šířených hlavně prostřednictvím internetu a příležitostným setkáváním na různých místech nehledě na místní příslušnost směřuje svou činností k aktivitám místním majícím vztah k místu (tedy Beňovu), nejbližšímu okolí, kraji či mikroregionu. Smyslem však není konkurovat ani soupeřit s ostatními spolky či jednotlivci, ale naopak celou občanskou společnost (jednotlivé organizace i jednotlivce) jakožto i její zájmy sjednotit, od jednotlivých zkušenější a obětavějších v jednotlivých oblastech se učit a jejich spolupráci, rady či kritiku využívat ve smyslu zdokonalení se v dovednosti stát se součástí týmu, který nehledě na skutečnost pod hlavičkou jakého spolku akce  probíhá  se snaží maximálně rozvíjet hodnoty celé občanské společnosti, všech organizací, spolků či jednotlivců jakožto i celé veřejnosti. Rozhodně pak všem vytvářet zázemí.

 

Přispět chceme zejména v oblastech:

 

- zapojit nové dobrovolníky a podpořit jejich spolupráci s těmi zavedenými a zkušenými

- zkvalitnit financování, grantovou a dotační politiku spolků a tím podpořit možnosti všech spolků bez rozdílu

- opravdová nezávislost- tedy transparentní spolupráce se všemi subjekty a proudy veřejného  života

- prezentace místa, mikroregionu, kraje a posílení vzájemných vazeb těchto míst v rámci cestovního ruchu, společenského života  a prezentace zájmů konkrétně našich i venkova obecně

- posílit tým připravující akce pro děti a stát se jeho platnou součástí na kterou se mohou ostatní spolehnout, rozdělit tak práci i na složitějších akcích a umožnit pořadatelům víc si je sami užít

- promítnout vybudované hodnoty do veřejného života podpora hodnot nabízejících větší možnosti (sportoviště, příjezdové komunikace, spolupráce s jinými regiony)

 

NA NÁMI POŘÁDANÝCH AKCÍCH, PLÁNOVÁNÍ I ROZHODOVÁNÍ (výbory, schůze, pracovní setkání) jsou osobně zváni všichni členové všech spolků, jednotlivci, veřejnost včetně našich kritiků!!!